ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Чл. 7. (1) Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. (2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 1993 г.) Всяка фирма освен предписаното от закона необходимо съдържание може да включва означение за предмета на дейност, участвуващите лица, както и свободно избрана добавка. Фирмата трябва да…

Търговец Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки: 1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; 2. (изм. – ДВ, бр.…