ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИ С ТЯХ СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ Чл. 15. (1) Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. (2) (Нова – ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Когато се…