ТЪРГОВЕЦ Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки: 1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; 2. (изм. – ДВ, бр.…

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Чл. 63. (1) Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. (2) В предвидени от закон случаи може да се учреди дружество и от едно лице. (3) Търговските дружества са юридически лица. ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА Чл. 64. (1) Търговските дружества са: 1. събирателното…

ТЪРГОВЕЦ – ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ СТАТУТ Чл. 61. Държавното и общинското предприятие може да бъде еднолично дружество с ограничена отговорност или еднолично акционерно дружество. Държавните и общинските предприятия могат да образуват и други търговски дружества или обединения на търговски дружества. ОБРАЗУВАНЕ Чл. 62. (1) Образуването и преобразуването на държавните предприятия като еднолични дружества с ограничена отговорност…

ТЪРГОВЕЦ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Чл. 56. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. ОГРАНИЧЕНИЯ Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което: 1. е в производство за обявяване в несъстоятелност; 2. (изм. – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е невъзстановен в правата си…

ТЪРГОВСКИ КНИГИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДСТВО Чл. 53. (1) Всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие. Това движение се регистрира в хронологичен ред. (2) Търговецът е длъжен чрез инвентаризация в сроковете, определени от Закона за счетоводството, да установява наличността и оценката на елементите от актива…

ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИК ОПРЕДЕЛЕНИЕ Чл. 49. (1) Посредник е търговецът, който по занятие посредничи за сключване на сделки. (2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 1996 г.) За посредничество при договори за морски превоз, застраховане и при борсови сделки се прилагат разпоредбите за тези дейности, дори ако посредничеството е извършено от търговски посредник. ДНЕВНИК НА ТЪРГОВСКИЯ…

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Чл. 32. (1) Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка. (2) (Доп. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Договорът между…

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО Раздел I. ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ПРОКУРИСТ (ТЪРГОВСКИ УПРАВИТЕЛ) Чл. 21. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 1998 г.) Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването може да бъде дадено на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване. Упълномощаването на прокуриста (прокура) трябва…

КЛОНОВЕ КЛОН Чл. 17. (1) Всеки търговец може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище. (2) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. – изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Клонът се вписва…

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Чл. 7. (1) Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. (2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 1993 г.) Всяка фирма освен предписаното от закона необходимо съдържание може да включва означение за предмета на дейност, участвуващите лица, както и свободно избрана добавка. Фирмата трябва да…