Търси

Основната дейност на “БОГИ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е покупко-продажба в т.ч. рециклиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧМЦМ/ и неметални отпадъци /метален и неметален скрап/.

“БОГИ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  е специализирана по отношение обслужване на промишлени предприятия във връзка с образувания от тях амортизационен лом и технологичния им отпадък, подлежащи на рециклиране.
Притежаваме опит в ликвидирането на ненужни производствени участъци, цехове и цели заводи, от различни сектори на промишленноста, като при това разсортираме добития лом и го заплащаме по отделни артикули .
Основен приоритет в нашата работа е закупуване и преработка на технологичен отпадък и брак от различни производства , с оглед прогнозируемост по количества и видове, на тази база определяне на коректна изкупна цена.

“БОГИ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД изкупува отпадъци от черни и цветни метали, както от място, така и на своята площадка, по цени за черни метали на база цени и окачествяване “Стомана Индъстри”АД, а за цветни метали на база цени на “Лондонска Стокова Борса”.
Разполагаме с обучен персонал, притежаващ съответните квалификация и опит, за демонтаж на амортизирани материални активи, включително опасни такива. Предоставяме предварително оценка на съответния обект, включваща количества и видове, на възможния за добиване лом ( скрап ). Заплащаме материала практически незабавно.

При необходимост осигуряваме на нашите клиенти транспорт и товаро – разтоварни дейности.
Притежаваната от нас площадка отговаря на всички нормативно определени условия за извършване на подобна дейност, с оглед нейната екологосъобразност. Притежаваме необходимите разрешителни, съгласно закона за управление на отпадъците, за изкупуване на неопасни отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, НУБА, неметални отпадъци.
Една от дейностите ни е рециклирането на всички видове отпадъчни кабели (медни, алуминиеви и композитни).
Притежаваме машини за механично белене, а така също и технологична линия за рециклиране – извличане на мед, чрез “суха” сепарация, под формата на гранула.
Можем да Ви предложим конкурентни цени за изкупуване на Вашите отпадъчни кабели, които ще бъдат рециклирани без замърсяване на околната среда и без това да застрашава човешкото здраве.
Разполагаме с център за разкомплектоване на автомобили / ИУМПС /  , а така също и център за разкомплектоване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / ИУЕЕО /.
Предлагаме индивидуални условия за работа на нашите клиенти в зависимост от количества, видове отпадък, производствени условия и др.
Изкупните цени които предлагаме се актуализират постоянно, на база международни пазари.

Оценете ни и напишете отзив

Вашият рейтинг за тази фирма

angry
crying
sleeping
smily
cool
Прикачи

Препоръчва се отзивът ви да е с дължина поне 140 знака

building Притежавате този бизнес? Потвърди Сега! Потвърди Сега!

Claim This Listing

Your request has been submitted successfully.